आय व्यय बिवरण

व्यय

बिवरण रकम
उद्घाटन समारोह ३,००,०००
सचिवालय सामाग्री व्यवस्थापन ८,००,०००
डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रशारण ८,००,०००
होर्डिङ्ग बोर्ड निर्माण ४,००,०००
पोष्टर छपाई ६,००,०००
बुकलेट प्रकाशन ५,००,०००
प्रचार प्रसार ८,००,०००
अध्ययन अवलोकन भ्रमण ४,००,०००
टिसर्ट+टोपि ५,५०,०००
स्टिकर छपाई २,५०,०००
सचिवालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन ६,००,०००
ब्रोस्योर छपाई ५,००,०००
मिडिया प्रोत्साहन २,००,०००
जम्मा व्ययः ६७,००,०००

आय

बिवरण रकम कैफि.
म्याग्दी उवासंघ ५,००,०००
बेनी नपा र म्याउवासंघ विचको साझेदारी कार्यक्रमबाट २,५०,०००
नेपाल पर्यटन बोर्ड २०,००,०००
बेनी नगरपालिका तथा धवलागिरी, मालिका, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाहरु १८,००,०००
टान १,००,०००
भिटोफ नेपाल १,००,०००
म्याग्दी विकास मंच ५०,०००
हान ५०,०००
मोना आईईसी १०,००,०००
व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु ८,५०,०००
जम्मा आयः ६७,००,०००